Algemene Voorwaarden

Opblaasbareboog.nl is onderdeel van Publi air Nederland B.V. en hanteert daarom dezelfde voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt Publi-Air Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (Noord-Holland) aan de Overschiestraat 63, 1062 XD, aangeduid als ‘de leverancier’.

1.2 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt met ‘de cliënt’ aangeduid diegenen die als (toekomstig) koper, opdrachtgever etc. in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met de leverancier met betrekking tot door de leverancier te leveren goederen en/ of te leveren diensten en/of werkzaamheden, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.

1.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de leverancier en op alle overeenkomsten tussen cliënt en leverancier ongeacht of deze ter zake alle volgende aanbiedingen en overeenkomsten al dan niet expliciet van toepassing zijn verklaard.

1.4 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden de leverancier slechts indien en voor zover dit door de leverancier schriftelijk met zoveel woorden is bevestigd.

1.6 Indien enige bepaling in de tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt leverancier zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor de cliënt niet onredelijk bezwaren de bepaling die de nietige of vernietigbare bepaling zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

1.7 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder artwork: alle kleuren, anders dan de kleur van het materiaal, die in een bepaalde samenstelling op de producten worden aangebracht.

1.8 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder inflatables: alle producten die, om de gewenste vorm te krijgen, moeten worden gevuld met lucht.

1.9 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder ontwerpen van inflatables: al datgene dat nodig is voor het kunnen maken van inflatables.

Artikel 2 Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten en industriële eigendom

2.1 Elk aanbod, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door de leverancier schriftelijk met zoveel woorden anders is vermeld. Alleen indien het laatste het geval is, is een aanbod bindend.

2.2 De door de cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod aan de cliënt, worden door de leverancier beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. In een offerte afgebeeld materiaal en/of toepassingsvoorbeelden maken geen deel uit van de overeenkomst. De vormgeving, waaronder kleur, en het ontwerp van materiaal en/of toepassingsvoorbeelden, alsmede het artwork, kan in een offerte of overeenkomst steeds afwijken van de vormgeving en het ontwerp van de goederen bij (feitelijke) levering.

2.3 Elk aanbod van de leverancier is gebaseerd op uitvoering en levering onder normale omstandigheden.

2.4 Alle door de leverancier verstrekte ontwerpen waaronder begrepen aangeleverde (ontwerpen van) inflatables, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van de leverancier, dan wel aan die van haar leveranciers, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bij eerste levering berekend.

2.5 (Re)productie van alle in artikel 2.4 genoemde ontwerpen, waaronder begrepen aangeleverde (ontwerpen van) inflatables, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids- en informatiedragers die onderworpen zijn aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van leverancier of haar leverancier, door, via of namens de cliënt is verboden. Voor iedere overtreding op dit verbod verbeurt de cliënt aan leverancier een direct opeisbare boete van € 1.000,- te vermeerderen met
€ 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst bij bindend resp. vrijblijvend aanbod

3.1 Een door de leverancier gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.

3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel 3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het aanbod uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het aanbod, de leverancier moet hebben bereikt.

3.3 In geval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door de cliënt de leverancier pas nadat en voor zover schriftelijk door de leverancier is bevestigd, dan wel nadat en voor zover door de leverancier met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.4 Heeft in het onder 3.4 genoemde geval de bevestiging niet plaatsgevonden binnen
14 dagen nadat de opdracht leverancier heeft bereikt en is evenmin door de leverancier binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.5 De bevestiging als bedoeld onder 3.4 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen en de leverancier hebben bereikt. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.6 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van de leverancier op betaling onverlet.

Artikel 4 Prijs

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:
a. gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
b. gebaseerd op levering vanaf van het bedrijf/magazijn van de leverancier;
c. exclusief btw, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten;
d. vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3 De cliënt accepteert dat prijzen in offertes in geval van een vrijblijvend aanbod en in geval van een bindend aanbod gecorrigeerd worden wegens kennelijke verschrijvingen door de leverancier, tenzij de cliënt aantoont dat hij hierdoor onredelijk benadeeld is.

Artikel 5 Levering, leveringsrisico en keuring

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering vanaf het bedrijf/magazijn van de leverancier.

5.2 Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de cliënt, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn. Eventuele kosten van risicodekking komen voor rekening van de cliënt.

5.3 Eventuele specifieke wensen van de cliënt inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de cliënt verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. De cliënt zal zorgdragen voor een toereikende transportverzekering.

5.4 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d., wordt, indien geen nadere aanwijzing door de cliënt aan de leverancier is verstrekt, door de leverancier als goed koopman bepaald, zonder dat de leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

5.5 Eventuele tekorten of (zichtbare) beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering geconstateerd worden, dient de cliënt op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt het geleverde en/of de verpakking te hebben goedgekeurd en bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van de leverancier is in dit verband beslissend.

5.6 Reclames dienen binnen de termijn genoemd in artikel 11.1 te zijn ingediend.

5.7 Na het verstrijken van de in 11.1 genoemde termijn voor het indienen van reclames wordt de cliënt geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd. In dat geval worden reclames van welke aard dan ook door de leverancier niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6 Termijn van levering

6.1 Leveringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven
leveringstermijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 De leveringstermijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door de
cliënt bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

6.3 Overschrijding van de leveringstermijn verplicht de leverancier niet tot enige
schadevergoeding. De cliënt kan de leverancier na herhaalde overschrijding van de leveringstermijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de cliënt het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij de leverancier in een situatie van overmacht verkeert.

6.4 Ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn, die in elk geval niet korter is dan 10% van de levertijd met een minimum van 3 weken.

6.5 Indien de cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of
aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van de leverancier, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat. Indien een termijn van levering verlengd wordt ten gevolge van de hiervoor bedoelde vertraging, wordt de termijn van levering mede verlengd, voor zover noodzakelijk, met de extra vertraging die ontstaat ten gevolge van de planning van de productie van de leverancier.

Artikel 7 Overmacht

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke de leverancier door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.

7.2 Met verhinderd wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.

7.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de cliënt niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van de leverancier.

7.4 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 7.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie de leverancier de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

7.5 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van het bestuur van de vennootschap van de leverancier en van degenen die aan de zijde van de leverancier met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

7.6 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.

7.7 In geval van de onder 7.6 omschreven situatie zullen eventueel vooruit ontvangen betalingen door de leverancier worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door de leverancier reeds is gepresteerd, door de cliënt zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De leverancier blijft eigenaar van de door haar geleverde of te leveren goederen zolang de cliënt niet aan al diens verplichtingen, verplichtingen uit andere rechtsbetrekkingen met leverancier daaronder begrepen, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boeten, jegens de leverancier heeft voldaan, ook indien voor de betaling geen zekerheid is gesteld

8.2 De cliënt zal de geleverde goederen niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Met name zal de cliënt op deze goederen geen (stil) pandrecht ten behoeve van derden vestigen.
8.3 Ingeval de cliënt enige verplichting uit de overeenkomst of gelijksoortige en niet gelijksoortige overeenkomst niet nakomt, is de leverancier gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. De cliënt machtigt de leverancier en de door de leverancier aangewezen vertegenwoordigers de plaats waar deze goederen zich bevinden met dat doel te betreden.

8.4 De cliënt verbeurt een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor elke dag dat hij weigert mee te werken aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de leverancier.

8.5 De cliënt is bij de wederverkoop van de door de leverancier geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening gehouden hetzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit artikel is gemaakt.

8.6 De cliënt verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de cliënt zich jegens de leverancier, bij voorbaat, ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

Artikel 9 Betaling, verzuim en zekerheid

9.1 Voor zover in een offerte van de leverancier niet anders is bepaald dient betaling voor 50% van de overeengekomen prijs bij het sluiten van de overeenkomst netto contant te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, middels overmaking op een door de leverancier aangewezen bankrekening. Betaling van het restant bedrag dient binnen 10 dagen na factuurdatum netto contant te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, middels overmaking op een door de leverancier aangewezen bankrekening. In het laatste geval is de op de bankafschriften van de begunstigde aangegeven valutadag bepalend
en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt. Levering geschiedt pas als het volledige bedrag is voldaan.

9.2 Alle betalingen als bedoeld onder 9.1 dienen plaats te vinden in Nederland, in euro’s en zonder recht op opschorting en verrekening. Ook wanneer de cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

9.3 De facturering en betaling van de onder 4.3 bedoelde prijswijzigingen, geschiedt zoveel als mogelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
9.4 Iedere betaling van de cliënt strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door de leverancier gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15 procent van de hoofdsom.

9.5 Indien de leverancier in verband met betalingen enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de onder
9.1 bedoelde bankrekening is bijgeschreven c.q. contant door de leverancier is ontvangen.

9.6 De cliënt is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat de cliënt:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of door een andere omstandigheid die ertoe leidt dat de cliënt niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
c. enige, uit kracht van de wet of een met de leverancier gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.

9.7 Ingeval van verzuim van de cliënt, zoals omschreven onder 9.6, zijn alle vorderingen van de leverancier op de cliënt direct opeisbaar en is daarover verschuldigd 1 procent rente per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is, vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. De cliënt dient daarbij tevens aan de leverancier te voldoen de buitengerechtelijke kosten die de leverancier ter zake aan derden verschuldigd wordt conform de naar geldende regels opgestelde declaraties alsmede wegens door de leverancier gemaakte interne kosten,
welke interne kosten forfaitair vastgesteld worden op 2 procent van het totaal van de vorderingen, één en ander onverminderd de aanspraken van de leverancier op eventuele gerechtelijke (proces)kosten.
9.8 Onverminderd het bepaalde in 9.7 heeft de leverancier in geval van verzuim van de cliënt het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3 maanden op te schorten en de in eigendom aan de leverancier toebehorende goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen of de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de leverancier.

9.9 Gedurende de periode van opschorting heeft de leverancier het recht, en aan het einde
daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering ,of gehele dan wel gedeeltelijke
ontbinding, van de overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn opgeschort.

Artikel 10 Uitvoering, garantie en aansprakelijkheid

10.1 De leverancier komt haar verplichtingen naar beste weten en kunnen na, waarbij zij gebruik mag maken van derden en instaat voor de deugdelijkheid van haar eigen prestaties.

10.2 De door de leverancier te leveren goederen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

10.3 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid van de leverancier komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen, onjuiste opslag van de goederen door de cliënt en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, de cliënt of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen.
De cliënt kan evenmin aanspraak maken op garantie, of zich beroepen op de
aansprakelijkheid van de leverancier, indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar de leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen vandalisme en weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, wind of temperaturen)
et cetera.

10.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan of door de geleverde goederen indien de leverancier niet de bewaking van de geleverde, geïnstalleerde of geplaatste goederen op zich heeft genomen.

10.5 Onverminderd het bepaalde in 10.1 tot en met 10.4 is de leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vandalisme wanneer de leverancier de bewaking van de geleverde goederen op zich heeft genomen.

10.6 Bij het ontstaan van schade voortvloeiende uit omstandigheden als bedoeld in 10.3, 10.4 en 10.5 wordt vermoed dat de leverancier aan het bepaalde in 10.1 en 10.2 heeft voldaan.

10.7 Nakoming van garantieverplichtingen verlengt de garantietermijn niet.

10.8 De waarde van de door leverancier toegezegde garantie kan in geen geval het, Oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen, bedrag ingevolge een levering te boven gaan.
10.9 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken goederen gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende leveranciers aan de leverancier hebben toegezegd.

10.10 Indien en voor zover de leverancier ter zake van een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak jegens een derde heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd voor haar garantieverplichtingen.

10.11 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door de leverancier worden opgeschort totdat de cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
10.12 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot gebreken waarvan de cliënt bewijst dat zij binnen een overeengekomen garantietermijn na levering zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door de leverancier verwerkte goederen en dat de fouten en gebreken tijdig bij de leverancier zijn gemeld.

10.13 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit welken hoofde ook, is de leverancier niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van het bestuur van de vennootschap van de leverancier, welk bestuur met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst is belast.

10.14 Indien een geval als omschreven in 10.12 zich voordoet draagt de leverancier, behoudens overmacht, zorg voor kosteloze levering van de goederen die vervangen moeten worden.

10.15 Cliënt zal leverancier steeds tijdig en op de door leverancier aangegeven wijze alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en alle medewerking verlenen. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de leverancier is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.16 De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.17 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.18 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het concrete geval uitkeert.

10.19 De cliënt vrijwaart de leverancier tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor de leverancier aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

10.20 De cliënt staat ervoor in dat al het (bij) te leveren artwork door de leverancier mag worden toegepast op de te leveren goederen en/of diensten. De cliënt vrijwaart de leverancier tegen eventuele aanspraken van derden voor inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor het gebruik van artwork.

Artikel 11 Reclame en verval van aanspraak

11.1 Iedere aanspraak ter zake van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van de leverancier, die binnen 8 dagen na levering bij nauwkeurige inspectie of keuring bekend hadden kunnen zijn bij de cliënt, vervalt, indien niet binnen die termijn schriftelijk bij de leverancier is gereclameerd.

Artikel 12 Hoofdelijke aansprakelijkheid

12.1 Is de cliënt meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens de leverancier.

Artikel 13 Rechtskeuze

13.1 Op de rechtsverhouding van de leverancier met de cliënt is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 13.1 bedoelde rechtsverhouding of naar aanleiding van een nadere of voortbouwende overeenkomst, als uitvloeisel van de bedoelde rechtsverhouding, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14 Wijziging en uitleg van deze voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde of ter hand gestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de leverancier.

14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.